Wat wij geloven

Wij geloven in:

 • de Bijbel als het onfeilbare woord van God.
 • een Enig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en heilige Geest.
 • vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus.
 • de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
 • de noodzaak van de bediening van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovende.
 • de doop in de heilige Geest met de schriftelijke openbaring van geestesuitingen, genadegaven en bedieningen.
 • de kracht van de heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden. Hierdoor wordt ook de negenvoudige vrucht van de heilige Geest zichtbaar, met de mogelijkheid op te wassen tot volkomenheid zoals het door God is.
  Geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus (inclusief genezing der herinneringen).
 • bevrijding van gebondenen, op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde.
 • de wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden. Dit met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar het eeuwige leven.
 • de noodzaak van het regelmatig vieren van het heilig avondmaal; verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.
 • het volbrengen van de grote opdracht, welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen.”

“In Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:15-18)

Met grote nadruk stellen wij: Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook!

Onze visie en missie

Ons mission statement is:

Kerk met invloed door Jezus bekend te maken.

Wij geloven in een kerk:

Alles draait om Hem. Hij is het centrum van onze prediking, gebeden en zangdiensten. Iedereen die binnenkomt zal ervaren dat niet de kerk, een persoon of een organisatie centraal staat, maar de Zoon van de Levende God, de opstanding en het leven; Jezus Christus.
Vanuit de persoonlijke relatie die gelovigen met Jezus hebben stroomt enthousiasme, liefde en passie. Jezus is de samenbindende factor van de gemeente. Hij is de bron van onze blijdschap, bewogenheid en activiteiten.
Wij houden van Gods Woord en wij geloven dat het gezaghebbend is. Alles wat wij doen is gebaseerd op de Bijbel. Daarom bieden wij vele mogelijkheden voor diepgaand Bijbelonderwijs in de principes van God. We willen dat Gods Woord wordt verspreid en uitgedeeld en geloven dat het altijd uitwerking heeft.
We geloven in een generatiekerk waar jong en oud in eenheid samen kunnen opgroeien en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er is voor elke generatie wat. Iedereen is belangrijk. Kortom, iedereen hoort erbij.
Wij geloven dat gebed de motor is van onze kerk. Gebed neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen de kerk en in ons persoonlijke leven. Wij geloven dat God gebeden verhoort. Daarom motiveren en stimuleren wij een persoonlijk gebedsleven én vinden we het belangrijk om als kerk gezamenlijke gebedsmomenten te hebben. Ook geloven we in aanbidding waar God in woont, zodat wij Zijn glorie mogen zien. Door middel van eigentijdse en krachtige praise & worship geven wij uiting aan onze liefde voor God. God de Vader zoekt aanbidders die Hem aanbidden in Geest en in Waarheid.
Wij zijn een plaats waar mensen tot geloof komen. Wij geloven dat wanneer ongelovigen hier binnenkomen de tegenwoordigheid van God hen overweldigt met liefde om zo in de armen van Jezus te lopen. Door de liefde van Jezus te ervaren geloven we dat mensen die ver van Jezus zijn blijdschap, veiligheid, en liefde zullen voelen. We bieden hen goed onderwijs en handvatten aan voor een gezond en vruchtbaar leven.
Genade is Gods onverdiende goedgunst en heeft niets met eigengerechtigheid te maken. Deze boodschap klinkt door in al onze samenkomsten. Vanuit deze overtuiging is de kerk een plaats van genade waar iedereen van harte welkom is.
Wij geloven dat de kerk meer is dan een samenkomst op zondag. Wij zijn de handen en voeten van Jezus op deze aarde en geven Jezus een gezicht. Daarom vinden wij het belangrijk om uit te delen aan de armen en minder bedeelden. In de stad maken we een geluid van hoop door onder andere verwendagen voor alleenstaande moeders. Niet alleen in onze eigen omgeving willen we een verschil maken, maar ook wereldwijd. Door middel van onder andere sponsoring van kansarme kinderen in Afrika, outreaches naar Roemenië en onderwijs bieden door middel van een Bijbelschool in Kenia en Suriname zien wij de wereld als onze akker.
Wij geloven in de kracht, de realiteit en de werking van de heilige Geest, om te getuigen, om te genezen en om te bevrijden.
Wij geloven dat we als kerk een familie zijn waar geborgenheid en aandacht is voor iedereen en waar men naar elkaar omziet. We stimuleren elkaar om talenten en gaven te ontwikkelen en willen mensen vrijzetten in hun bediening. Wij geloven in sterke huwelijken en gezinnen en zijn een kerk die in eenheid met elkaar optrekt en een krachtige gemeenschap vormt en die door eenheid en liefde een verandering kan brengen in deze natie.
Wij geloven dat de kerk geen huis is, maar een thuis. Een plek waar men graag komt en waar men wordt gevoed, kan rusten, zichzelf kan zijn en veiligheid ontvangt. Wij geloven dat de kerk een thuis biedt voor de familie en een warm welkom voor gasten!