Wat wij geloven

Wij geloven in:

 • de Bijbel als het onfeilbare woord van God.
 • een Enig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en heilige Geest.
 • vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus.
 • de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
 • de noodzaak van de bediening van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, uitsluitend aan bewust gelovende.
 • de doop in de heilige Geest met de schriftelijke openbaring van geestesuitingen, genadegaven en bedieningen.
 • de kracht van de heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden. Hierdoor wordt ook de negenvoudige vrucht van de heilige Geest zichtbaar, met de mogelijkheid op te wassen tot volkomenheid zoals het door God is.
  Geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus (inclusief genezing der herinneringen).
 • bevrijding van gebondenen, op grond van de autoriteit van de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde.
 • de wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden. Dit met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar het eeuwige leven.
 • de noodzaak van het regelmatig vieren van het heilig avondmaal; verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.
 • het volbrengen van de grote opdracht, welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen.”

“In Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.” (Marcus 16:15-18)

Met grote nadruk stellen wij: Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook!

Onze visie en missie

Ons mission statement is:

Kerk met invloed door Jezus bekend te maken.

Wij geloven in een kerk:

Alles draait om Hem. Hij is het centrum van onze prediking, gebeden en zangdiensten. Iedereen die binnenkomt zal ervaren dat niet de kerk, een persoon of een organisatie centraal staat, maar de Zoon van de Levende God, de opstanding en het leven; Jezus Christus.